Instrumenten

Onze testen en instrumenten kenmerken zich door hun gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Zij geven inzicht in de kwaliteiten van mensen op gebieden als stijlen van samenwerking, stijlen van leidinggeven, leerstijlen, communicatiestijlen, conflictstijlen en competenties.


HRM toepassingen

De instrumenten worden ingezet als onderdeel van professioneel opgezet personeelsbeleid. Onderwerpen kunnen zijn: invullen vacature, promotie, demotie, migratie, functioneren, persoonlijke ontwikkeling, aansturing enz.


beschikbare testen

Communicatiestijlen

De Roos van Leary Test

 

Gedrag lokt gedrag uit. Timothy Leary heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de patronen van gedragsbeïnvloeding. Hij bracht de neiging van de mens om aanvullend te reageren uitgebreid in kaart en vond uiteindelijk twee eenvoudige principes die hij vorm gaf in de 'roos van Leary'.

De test van Leary geeft inzicht of degene die de test invult streeft naar eigen belang of streeft naar gezamelijk belang. Is deze persoon hierdoor leidingnemend, aanpassend, defensief of aanvallend. De test kan ook over iemand (bijvoorbeeld een collega) gedaan worden.

 

Roos van Leary testresultaat

Conflictstijlen

De Thomas Kilmann Test


Het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), levert altijd een spanningsveld op tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om je (eigen) doelen door te drukken en de opdracht te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: de wens om de relatie goed te houden waardoor het proces ongestoord kan verlopen.

De score zal een indruk geven van de wijze waarop je zult reageren in een aantal soorten conflictsituaties die je kunt tegenkomen. Er is geen "beste score"; elke stijl kan nuttig zijn in een bepaalde situatie. Het is echter de kunst om die stijl te kunnen kiezen en hanteren die een situatie op dat moment vereist om het conflict niet te laten escaleren of te keren. De test laat wel zien van welke stijl je "van nature" meer geneigd bent gebruik te maken.

 

 

 

 

Thomas Kilmann testresultaat

Leerstijlen

De Kolb Test


Mensen verschillen in de manier waarop ze leren. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en hij vond vier fasen. Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al 'sterk in zijn'. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan die manieren van leren waarin ze minder goed zijn. De gedachte hierachter is dat, door op verschillende manieren een onderwerp te benaderen, het inzicht en de beleving vergroot worden en men hierdoor meer leert.

De bedoeling van deze test is eigen voorkeur-leerstijl(en) te ontdekken.
 

 

Kolb testresultaat

Competentiemanagement

De Competentietest ©


Ter verbetering van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Deze test legt de verbinding tussen de Situationeel Leiderschaps theorie van Hersey-Blanchard en het Competentie Management van nu.

Aan de hand van steeds een vijftal teksten wordt de persoon die de test invult gevraagd aan te geven wat de competentienorm is die bij de betreffende functie hoort als wel aan te geven wat het competentieniveau is van degene die de functie vervult. Op basis van de afstand tussen norm en niveau kunnen o.a. stijlen van leidinggeven, persoonlijke opleidingsplannen en management development trajecten ontwikkeld worden.

Door zijn flexibiliteit en toegankelijkheid is dit instrument zeer breed inzetbaar bij zowel overheid, profit- als nonprofit organisaties.

 

 

 

Situationeel Leiderschap

De Hersey Blanchard Test

 

Deze test is te gebruiken in combinatie met De Competentie Test ©.

De test is gebaseert op de studies van Hersey en Blanchard en geeft inzicht in de voorkeursstijl van leidinggeven van manager/leidinggevende; zijn/haar stijleffectiviteit en stijlflexibiliteit.

Stijleffectieviteit de geeft aan in hoeverre de leidinggevende in staat is in een bepaalde situatie de meest adequate/effectieve stijl weet te hanteren.

Stijlflexibiliteit geeft aan in hoeverre hij/zij verschillende stijlen van leidinggeven weet te hanteren.

 

 

 

Stijlen van Leidinggeven testresultaat

Stijlen van Samenwerken

De Teamrol Test


Voor een succesvolle teamsamenstelling kennen we o.a. de Teamroltest. In dit model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaars presteren versterken of juist afzwakken. De test is gebaseerd op de studies van Meredith Belbin.

De Stijlen van Samenwerken Test is beschikbaar in drie verschillende varianten:

  • SvS Zelftest
    Aan de hand van deze test kan iemand zijn/haar eigen stijl van samenwerken vaststellen.
  • SvS Functie Definitie
    Het onderwep bij deze test is een bestaande of nog te creëren functie. Het resultaat geeft aan wat de bij de functie passende teamroleigenschappen zijn.
  • SvS 360° Perceptie
    Hoe ziet men elkaars stijl van samenwerken? Degene die de test invuld geeft aan hoe hij/zij iemand anders zijn stijl van samenwerken ervaart.
 

 

 

Stijlen van Samenwerken testresultaat

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols

Ga voor een uitgebreid overzicht van testen en instrumenten naar:

www.mijnlogin.nl/info